کنتاکتورکنتاکتور1

کنتاکتور چینت – NC1 Contactor

اطلاعات بیشتر

کنتاکتور2

کنتاکتور چینت – NC2 Contactor

اطلاعات بیشتر

کنتاکتور3

کنتاکتور چینت-NC7 Contactor

اطلاعات بیشتر

کنتاکتور5

مینی کنتاکتور چینت – NCK3

اطلاعات بیشتر

کنتاکتور4

کنتاکتور خازنی چینت-CJ19 Contactor

اطلاعات بیشتر